Certifikačná autorita

home

Certifikačná autorita CA Disig vykonáva certifikačnú činnosť v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení.

Certifikačná autorita CA Disig poskytuje služby certifikačnej autority (registračné číslo NBÚ CA-409/2006.) a akreditovenej certifikačnej autority (registračné číslo NBÚ ACA-307/2007).

Pod certifikačnými službami sa rozumie najmä vydávanie certifikátov, zrušovanie platnosti certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti certifikátov, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných certifikátov.

Pod akreditovanými certifikačnými službami sa rozumie

  • správa kvalifikovaných certifikátov (KC) t.j. vydávanie KC, zrušovanie platnosti KC, poskytovanie zoznamu zrušených KC, potvrdzovanie existencie a platnosti KC, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných KC
  • vydávanie časových pečiatok

CA Disig poskytuje a spravuje certifikáty s verejnými kľúčmi podľa štandardu X.509 verzie 3 pre použitie v aplikáciách, ktoré si vyžadujú bezpečnú komunikáciu medzi počítačovými systémami pripojenými na počítačovú sieť.

Bližšie podrobnosti o poskytovaných certifikačných službách môžete nájsť v aktuálnych certifikačných poriadkoch certifikačnej autority CA Disig a akreditovanej certifikačnej autority CA Disig (pozri menu „Dokumenty“).

Pod certifikačnou činnosťou sa rozumie poskytovanie certifikačných služieb, prijímanie žiadostí o vydanie certifikátu, vedenie evidencie, prevádzka potrebných technických zariadení a iná činnosť potrebná na zabezpečenie poskytovania certifikačných služieb.