Následný certifikát

home

Certifikáty CA Disig sa vydávajú s platnosťou 365 dní (pokiaľ to nie je dohodnuté inak osobitnou písomnou zmluvou so žiadateľom). V prípade, že po ukončení tejto doby má držiteľ certifikátu záujem o využívanie elektronického podpisu, môže pred ukončením platnosti certifikátu požiadať o jeho obnovu – o vydanie následného certifikátu.

Pri vydaní následného certifikátu dochádza k zmene páru kľúčov certifikátu – vytvorí sa nový certifikát, ktorý bude mať zhodné rozlišovacie meno, odlišný verejný kľúč (zodpovedajúci novému, odlišnému súkromnému kľúču), odlišné číslo certifikátu (Serial Number) a môže mať zmenenú dobu platnosti (len na základe dohody).

Držiteľ platného certifikátu môže požiadať o vydanie následného certifikátu počas posledných 30 dní platnosti certifikátu, ku ktorému bude následný certifikát vydaný. O ukončení platnosti certifikátu a spôsobe jeho obnovy je držiteľ certifikátu informovaný mailom.

Pokiaľ je Vaša organizácia zmluvným partnerom CA Disig na základe osobitnej zmluvy a máte záujem o vydanie následného certifikátu, tento si môžete automaticky vydať, po splnení stanovených podmienok,  po kliknutí na linku“Zmluvní partneri”.

Pokiaľ má vaša organizácia vydané certifikáty pre potrebu projektu NETC@RDS, tieto si môžete automaticky vydať, po splnení stanovených podmienok, po kliknutí na linku "Netc@rds"

V prípade, že Vaša organizácia nepatrí medzi zmluvných partnerov podľa predchádzajúceho odseku, môžete vytvoriť žiadosť rovnakým postupom, ako keď ste žiadali o vydanie prvého certifikátu. Hodnoty v žiadosti však musia byť totožné s hodnotami uvedenými v platnom certifikáte. Vygenerovanú žiadosť je potrebné zaslať podpísanou elektronickou správou na adresu radisig@disig.sk. Žiadosť môžete vygenerovať tu: Generovanie žiadosti

Dôležité upozornenie!!!

Pokiaľ využívate elektronický podpis na podávanie elektronických podaní do VšZP, následný certifikát je možné vydať len prostredníctvom internetového portálu VšZP.