Inštalácia Certifikátov CA - Internet Explorer

home

Druhý krok - Inštalácia certifikátu certifikačnej autority CA Disig Root R2

1. Otvoriť vo vasom prehliadači web stránku Certifikáty CA Disig.

2. Po zobrazení stránky kliknúť pod nadpisom "Koreňová certifikačná autorita CA Disig R2 (sha256RSA)" na text napísaný červenou farbou “Zobraziť podrobnosti o certifikáte koreňovej "CA Disig Root R2"a jej podriadených CA” a kliknúť na text "DER" v spodnej časti tabuľky "Certifikačná autorita CA Disig Root R2" v časti "Formáty na stiahnutie"

3. Po zobrazení okna s ponukou na výber akcie zvoliť "Otvoriť".

Preberanie

4. Otvorí sa okno s informáciami o certifikáte. Zvoliť "Inštalovať certifikát".

Certifikát

5. Pokračovať voľbou "Ďalej >".

Import

6. Skontrolovať, či je zvolená možnosť "Automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov podľa typov". Pokračovať voľbou "Ďalej >".

Import

7. Kliknúť na tlačidlo "Dokončiť".

Import

8. Zobrazí sa upozornenie že sa chystáte nainštalovať certifikát certifikačnej autority CA Disig Root R2. Na potvrdenie zvoliť "Áno".

Import

9. Zobrazí sa informácia o úspešnom nainštalovaní certifikátu. Ukončiť inštaláciu certifikátu CA Disig Root R2 stlačením "OK".

Info o certifikáte

Týmto je ukončená inštalácia certifikátu certifikačnej autority CA Disig Root R2. Dalej odporúčame overiť správnosť inštalácie v zmysle bodov č. 6 až 8 v 1.kroku.

V prípade, že v certifikačnej ceste je označená červeným aj podriadená certifikačná autorita "CA Disig R2I3 Certification Service" zopakujte body 1 až 9 aj pre túto certifikačnú autoritu

Overenie inštalácie

Späť na návody