Časová pečiatka

home

Spoločnosť Disig, a.s., ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, poskytuje kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 3. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „Nariadenie eIDAS“).

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka sú údaje v elektronickej forme, ktoré viažu iné údaje v elektronickej forme s konkrétnym časom, čím tvoria dôkaz o existencii týchto iných údajov v danom čase.

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka spĺňa tieto požiadavky:

  1. spája dátum a čas s údajmi spôsobom, ktorý v rozumnej miere zamedzuje možnosť nezistiteľnej zmeny údajov,
  2. je založená na presnom zdroji času prepojenom s koordinovaným svetovým časom a,
  3. je podpísaná zdokonaleným elektronickým podpisom alebo zapečatená zdokonalenou elektronickou pečaťou kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb alebo rovnocennou metódou,

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania elektronických časových pečiatok je spoplatnená a v súčasnej dobe sú klientom k dispozícii na zakúpenie tieto balíky časových pečiatok:

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania elektronickej časovej pečiatky1
Služba Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Balík TS 200 (200 ks časových pečiatok) 25,00 € 30,00 €
Balík TS 500 (500 ks časových pečiatok) 50,00 € 60,00 €
Balík TS 1000 (1000 ks časových pečiatok) 80,00 € 96,00 €
1 V zmysle Nariadenie eIDAS.
Jednotlivé balíky umožňujú vyčerpať maximálne 200, 500 resp. 1000 ks časových pečiatok v priebehu 1 roka (365 dní) od aktivácie služby. Po uplynutí tohto obdobia nie je možné preniesť nevyčerpané časové pečiatky zo zakúpeného balíka na nové obdobie.


Ako si môžete službu objednať?

Záväznú objednávku na službu časovej pečiatky vyplníte prostredníctvom objednávkového formulára , ktorý nájdete TU: Objednávka - služba časovej pečiatky (formulár programu MS EXCEL).

Objednávku zašlete výlučne elektronickou formou – ako prílohu e-mail správy na adresu obchod@disig.sk.

Po spracovaní Vašej objednávky Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a autorizačný token (certifikát pomocou ktorého sa prihlasuje na server časovej pečiatky), ktoré Vám budú zaslané na e-mail adresu uvedenú v objednávke. Objednávka bude spracovaná do 48 hodín od jej prijatia.

Úhrada zálohovej faktúry je možná bezhotovostným bankovým prevodom, príp. hotovostným vkladom na účet spoločnosti.

V prípade osobnej návštevy v sídle spoločnosti Disig, a.s., predložíte už vyplnenú objednávku, príp. ju vyplníte. V tomto prípade je úhrada možná len v hotovosti.

UPOZORNENIE

Po odoslaní objednávky e-mailom obdržíte zálohovú faktúru vo formáte pdf. Po pripísaní úhrady na účet Vám bude zaslaný aktivačný mail k službe časovej pečiatky a elektronická faktúra – daňový dokument. Elektronická faktúra bude zaslaná na e-mail uvedený v objednávke a bude spĺňať všetky náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním faktúr elektronicky. V prípade, že nesúhlasíte, je potrebné uviesť túto informáciu do mailu, ktorého súčasťou bude objednávka.

Kedy bude služba aktivovaná?

Informácie o aktivovaní služby časovej pečiatky obdržíte najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prijatia úhrady za zálohovú faktúru na účet spoločnosti Disig, a.s.

Predplatený balík časových pečiatok je možné využívať maximálne 1 rok od aktivácie služby, pričom prístupový token je vydávaný na obdobie 13 mesiacov t.j. spoločnosť Disig resp. objednávateľ má k dispozícii 30 dní na administratívne úkony (úhrada, aktivácia) spojené so službou časovej pečiatky.

V prípade, že Vám nepríde do 5 dní odo dňa vykonania úhrady aktivačný mail, kontaktujte obchodné oddelenie na obchod@disig.sk, príp. telefonicky na čísle 02/ 208 50 142 a informujte sa o stave Vašej objednávky. Pri kontakte je nevyhnutné, aby ste mali k dispozícii Vašu objednávku a sériové číslo tokenu, ktoré Vám bolo zaslané spolu so zálohovou faktúrou.

Pokiaľ dôjde k prekročeniu doby potrebnej na aktivovanie alebo jej zmeny, budeme Vás kontaktovať a dohodneme si ďalší postup.

Ak zálohovú faktúru uhrádzate prevodom na účet z inej banky, k dobe potrebnej na aktiváciu je potrebné pripočítať dni medzibankových platobných operácií (zvyčajne sú to 3 pracovné dni).

V prípade, že objednávku služby budete realizovať priamo v sídle spoločnosti Disig, a.s. a za platbu vykonáte v hotovosti, služba bude aktivovaná ihneď.

Ako si môžete overiť stav čerpania časových pečiatok?

Aktuálny stav čerpania časových pečiatok zo zakúpeného TS balíka si môžete zistiť kliknutím na položku menu vľavo "Stav čerpania TS balíka".

Funkčnosť služby je podmienená prítomnosťou Vášho autorizačného tokenu v úložisku certifikátov používaného prehliadača.

Návody ma inštaláciu autorizačného tokenu pre podporované prehliadače nájdete v menu vľavo "Autorizačné súbory pre Windows" - prehliadač Internet Explorer a všetky ostatné využívajúce jeho úložisko (Chrome)  resp. "Autorizačné súbory pre Mozilla" - prehliadač Mozila Firefox.