Certifikačná autorita

home

Spoločnosť Disig, a.s., prevádzkuje certifikačné autority CA Disig, ktoré slúžia na poskytovanie dôveryhodných služieb a kvalifikovaných dôveryhodných služieb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES a zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

Pod dôveryhodnými službami sa rozumie najmä:

  • vyhotovovanie certifikátov pre elektronický podpis,
  • vyhotovovanie certifikátov pre elektronick[ pečať,
  • vyhotovovanie certifikátov pre autentifikáciu webového sídla (TLS/SSL certifikát)

a s tým spojené služby ako zrušovanie platnosti certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti certifikátov (OCSP), vyhľadávanie a poskytovanie vydaných certifikátov.

Pod kvalifikovanými dôveryhodnými službami sa rozumie

  • vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis,
  • vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis v podobe mandátneho certifikátu,
  • vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronick[ pečať,
  • vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webového sídla (TLS/SSL certifikát),
  • vyhotovovanie kvalifikovaných elektronickej časovej pečiatky

a s tým spojené služby ako, zrušovanie platnosti KC, poskytovanie zoznamu zrušených KC, potvrdzovanie existencie a platnosti KC, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných KC

CA Disig poskytuje a spravuje certifikáty s verejnými kľúčmi podľa štandardu X.509 verzie 3 pre použitie v aplikáciách, ktoré si vyžadujú bezpečnú komunikáciu medzi počítačovými systémami pripojenými na počítačovú sieť.

Bližšie podrobnosti o poskytovaných dôveryhodných službách a kvalifikovaných dôveryhodných službách môžete nájsť v aktuálnych certifikačných politikách spoločnosti Disig, a.s., (pozri menu Dokumenty).