Časová pečiatka

home

Spoločnosť Disig, a.s., prostredníctvom svojej akreditovanej certifikačnej autority CA Disig, poskytuje akreditovanú certifikačnú službu vydávania časových pečiatok, v zmysle § 9 Zákona č. 215/2002 Z. z.  o elektronickom podpise.

Časová pečiatka je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky

  1. nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča určeného na tento účel a bez elektronického dokumentu,
  2. na základe znalosti verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno overiť, že elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie,
  3. vyhotovila ju akreditovaná certifikačná autorita použitím súkromného kľúča určeného na tento účel,
  4. možno ju vyhotoviť len použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky podľa § 2 písm. x); podrobnosti o požiadavkách na také zariadenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad,
  5. na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na jej vyhotovenie vydala akreditovaná certifikačná autorita certifikát,
  6. umožňuje jednoznačne identifikovať dátum a čas, kedy bola vyhotovená.

Vyššie uvedená certifikačná služba je spoplatnená a v súčasnej dobe sú klientom k dispozícii na zakúpenie nasledovné balíky časových pečiatok:

Akreditovaná služba vydávania časovej pečiatky1
Služba Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Balík TS 200 (200 ks časových pečiatok) 25,00 € 30,00 €
Balík TS 500 (500 ks časových pečiatok) 50,00 € 60,00 €
Balík TS 1000 (1000 ks časových pečiatok) 80,00 € 96,00 €
1 V zmysle §9 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.Ako si môžete službu objednať?

Záväznú objednávku na službu časovej pečiatky vyplníte prostredníctvom objednávkového formulára , ktorý nájdete TU: Objednávka - služba časovej pečiatky (formulár programu MS EXCEL).

Objednávku zašlete výlučne elektronickou formou – ako prílohu e-mail správy na adresu obchod@disig.sk.

Po spracovaní Vašej objednávky Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a autorizačný token (certifikát pomocou ktorého sa prihlasuje na server časovej pečiatky), ktoré Vám budú zaslané na e-mail adresu uvedenú v objednávke. Objednávka bude spracovaná do 48 hodín od jej prijatia.

Úhrada zálohovej faktúry je možná bezhotovostným bankovým prevodom, príp. hotovostným vkladom na účet spoločnosti.

V prípade osobnej návštevy v sídle spoločnosti Disig, a.s., predložíte už vyplnenú objednávku, príp. ju vyplníte. V tomto prípade je úhrada možná len v hotovosti.

UPOZORNENIE

Po odoslaní objednávky e-mailom obdržíte zálohovú faktúru vo formáte pdf. Po pripísaní úhrady na účet Vám bude zaslaný aktivačný mail k službe časovej pečiatky a elektronická faktúra – daňový dokument. Elektronická faktúra bude zaslaná na e-mail uvedený v objednávke a bude spĺňať všetky náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním faktúr elektronicky. V prípade, že nesúhlasíte, je potrebné uviesť túto informáciu do mailu, ktorého súčasťou bude objednávka.

Kedy bude služba aktivovaná?

Informácie o aktivovaní služby časovej pečiatky obdržíte najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prijatia úhrady za zálohovú faktúru na účet spoločnosti Disig, a.s.

Predplatený balík časových pečiatok je možné využívať maximálne 1 rok od aktivácie služby, pričom prístupový token je vydávaný na obdobie 13 mesiacov t.j. CA Disig resp. objednávateľ má k dispozícii 30 dní na administratívne úkony (úhrada, aktivácia) spojené so službou časovej pečiatky.

V prípade, že Vám nepríde do 5 dní odo dňa vykonania úhrady aktivačný mail, kontaktujte obchodné oddelenie na obchod@disig.sk, príp. telefonicky na čísle 02/ 208 50 142 a informujte sa o stave Vašej objednávky. Pri kontakte je nevyhnutné, aby ste mali k dispozícii Vašu objednávku a sériové číslo tokenu, ktoré Vám bolo zaslané spolu so zálohovou faktúrou.

Pokiaľ dôjde k prekročeniu doby potrebnej na aktivovanie alebo jej zmeny, budeme Vás kontaktovať a dohodneme si ďalší postup.

Ak zálohovú faktúru uhrádzate prevodom na účet z inej banky, k dobe potrebnej na aktiváciu je potrebné pripočítať dni medzibankových platobných operácií (zvyčajne sú to 3 pracovné dni).

V prípade, že objednávku služby budete realizovať priamo v sídle spoločnosti Disig, a.s. a za platbu vykonáte v hotovosti, služba bude aktivovaná ihneď.

Ako si môžete overiť stav čerpania časových pečiatok?

Aktuálny stav čerpania časových pečiatok zo zakúpeného TS balíka si môžete zistiť kliknutím na položku menu vľavo "Stav čerpania TS balíka".

Funkčnosť služby je podmienená prítomnosťou Vášho autorizačného tokenu v úložisku certifikátov používaného prehliadača.

Návody ma inštaláciu autorizačného tokenu pre podporované prehliadače nájdete v menu vľavo "Autorizačné súbory pre Windows" - prehliadač Internet Explorer a všetky ostatné využívajúce jeho úložisko (Chrome)  resp. "Autorizačné súbory pre Mozilla" - prehliadač Mozila Firefox.