Kvalifikovaný certifikát (KC)

home

Čo je KC?

Kvalifikovaný certifikát (KC) je určený len pre potreby vytvárania a overovania zaručených elektronických podpisov. V zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise musí byť KC uložený na bezpečnom zariadení (SSCD - Secure Signature Creation Device), ktoré je certifikované Národným bezpečnostným úradom. KC je elektronický dokument, preto je potrebné aby žiadosť bola generovaná elektronicky, pričom párové kľúče sa v priebehu procesu generovania žiadosti ukladajú priamo na bezpečné zariadenie.

Ako získať kvalifikovaný certifikát?

K tomu, aby ste mohli získať kvalifikovaný certifikát vydaný CA Disig, musíte vykonať nasledovné:

  • Osobne navštíviť registračnú autoritu
  • Predložiť potrebné doklady totožnosti
  • Predložiť doplňujúce doklady
  • Vopred dohodnúť termín návštevy
  • Pokiaľ nebude vykonaná platba v hotovosti, predložiť fakturačné údaje

Identifikácia žiadateľa

Kvalifikovaný certifikát je vždy vydaný na konkrétnu fyzickú osobu. Certifikát musí obsahovať povinné položky Meno a priezvisko držiteľa certifikátu, Štát, Číslo OP (alebo cestovného pasu). V tomto prípade je žiadateľ povinný predložiť dva doklady totožnosti:

  • prvotný doklad: platný OP vždy (v prípade, že žiadateľ OP nemôže predložiť, tento doklad nahradí platný cestovný pas)
  • sekundárny doklad: cestovný pas (v prípade, že nie je predložený ako prvotný doklad), vodičský preukaz, rodný list, služobný preukaz, zbrojný preukaz.

V prípade, že žiadateľ o certifikát chce mať v certifikáte aj tzv. rozširujúce údaje, ktoré môžu bližšie špecifikovať jeho osobu, v žiadosti si môže uviesť aj názov organizácie, organizačný útvar, mesto, kraj, e-mail. V tomto prípade je žiadateľ povinný okrem dvoch dokladov totožnosti predložiť:

  • originál alebo úradne overený výpis z OR nie starší ako tri mesiace k nahliadnutiu
  • kópiu originálu alebo úradne overeného výpisu z OR – žiadateľ ju odovzdá pracovníkovi RA

Ak sa žiadateľ nechá zastupovať v konaní na registračnej autorite splnomocnenou osobou, táto musí predložiť notárom overenú plnú moc potvrdzujúcu túto skutočnosť.

Proces vydania certifikátu

Po overení totožnosti žiadateľa o certifikát a vygenerovaní žiadosti o certifikát na pobočke registračnej autority, pracovník RA danú žiadosť postúpi na spracovanie do CA. Po vydaní certifikátu pracovník RA spolu so žiadateľom podpíšu príslušnú dokumentáciu. Certifikát sa ihneď po vydaní nainštaluje na bezpečné zariadenie, na ktorom bola generovaná žiadosť. Už držiteľ certifikátu odíde z registračnej autority s kvalifikovaný certifikátom. Certifikát sa teda vydáva na počkanie. Proces vydania certifikátu trvá cca 20 minút.

Platnosť kvalifikovaného certifikátu

Kvalifikovaný certifikát je vydaný s platnosťou spravidla 1 rok t.j. 365 dní. Po uplynutí tejto lehoty platnosť certifikátu automaticky zaniká a certifikát už nemožno použiť na účel, na ktorý bol vydaný. Certifikát, ktorému vypršala platnosť alebo bol zrušený, nie je možné opätovne obnoviť.