Kvalifikovaný certifikát (KC)

home

Čo je KC?

Kvalifikovaný certifikát (KC) je určený len pre potreby vyhotovovania a overovania zdokonalených elektronických podpisov a kvalifikovaných elektronických podpisov resp. zdokonalených elektronických pečatí a kvalifikovaných elektronických pečatí. Ak je potrebné vyhotoviť kvalifikovaný elektronický podpis/kvalifikovanú elektronickú pečať musia byť kryptografické kľúče (verejný kľúč a súkromný kľúč) generované v kvalifkovanom zariadení pre elektronický podpis/pečať (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device), ktoré je uvedené v zozname publikovanom Európskou komisiou v súlade s ustanoveniami Nariadenia č. 910/2014.

Ako získať kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis/pečať?

Pre získanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať, je potrebné vykonať tieto kroky:

  • Vopred dohodnúť termín návštevy
  • Osobne navštíviť registračnú autoritu
  • Predložiť potrebné doklady totožnosti
  • Predložiť doplňujúce doklady
  • Pokiaľ nebude vykonaná platba v hotovosti, predložiť fakturačné údaje

Identifikácia žiadateľa

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je vždy vydaný na konkrétnu fyzickú osobu. Certifikát musí obsahovať povinné položky Meno a priezvisko držiteľa certifikátu, Štát, Číslo OP (alebo cestovného pasu). V tomto prípade je žiadateľ povinný predložiť dva doklady totožnosti:

  • prvotný doklad: platný OP vždy (v prípade, že žiadateľ OP nemôže predložiť, tento doklad nahradí platný cestovný pas)
  • sekundárny doklad: cestovný pas (v prípade, že nie je predložený ako prvotný doklad), vodičský preukaz, rodný list, služobný preukaz, zbrojný preukaz, kartu poistenca zdravotnej poisťovne.

V prípade, že žiadateľ o certifikát chce mať v certifikáte aj tzv. rozširujúce údaje, ktoré môžu bližšie špecifikovať jeho osobu, v žiadosti si môže uviesť aj názov organizácie, organizačný útvar, mesto, kraj, e-mail. V tomto prípade je žiadateľ povinný okrem dvoch dokladov totožnosti predložiť:

  • originál alebo úradne overený výpis z OR nie starší ako tri mesiace k nahliadnutiu
  • kópiu originálu alebo úradne overeného výpisu z OR – žiadateľ ju odovzdá pracovníkovi RA

Ak sa žiadateľ nechá zastupovať v konaní na registračnej autorite splnomocnenou osobou, táto musí predložiť notárom overenú plnú moc potvrdzujúcu túto skutočnosť.

Proces vydania certifikátu

Po overení totožnosti žiadateľa o certifikát a vygenerovaní žiadosti o certifikát na pobočke registračnej autority, pracovník RA danú žiadosť postúpi na spracovanie do CA. Po vydaní certifikátu pracovník RA spolu so žiadateľom podpíšu príslušnú dokumentáciu. Certifikát sa ihneď po vydaní nainštaluje na bezpečné zariadenie, na ktorom bola generovaná žiadosť. Už držiteľ certifikátu odíde z registračnej autority s kvalifikovaný certifikátom. Certifikát sa teda vydáva na počkanie. Proces vydania certifikátu trvá cca 20 minút.

Platnosť kvalifikovaného certifikátu

Kvalifikovaný certifikát je vydaný s platnosťou spravidla 1, 2 resp. 3 roky (365, 730 resp. 1095 dní). Po uplynutí tejto lehoty platnosť certifikátu automaticky zaniká a certifikát už nemožno použiť na účel, na ktorý bol vydaný. Certifikát, ktorému vypršala platnosť alebo bol zrušený, nie je možné opätovne obnoviť.

Kvalifikovaný certifikát kde kryptografické kľúče nie sú generované a uložené v QSCD

Pre vydávanie tohto typu kvalifikovaného certifikátu platia postupy popísané v časti Certifikát podpis/pečať