Certifikáty

Spoločnosť Disig, a.s., ako poskytovateľ dôveryhodných služieb vyhotovuje certifikáty rôzneho typu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES a zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

Certifikačné autority spoločnosti Disig, a.s. vydávajú tieto typy certifikátov:

  • Certifikát pre elektronický podpis - vydáva sa len fyzickej osobe
  • Certifikát pre elektronickú pečať - vydáva sa len právnickej osobe
  • TLS certifikát

Bližší popis jednotlivých typov certifikátov, ktoré sú používané na vytváranie elektronického podpisu/pečate a spôsob ich získania a možnosti použitia nájdete po kliknutí na jednotlivé položky menu vľavo.