Rezervácia termínu vydania

Informácie na tejto stránke sú určené pre žiadateľov o vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať resp. mandátneho certifikátu (ďalej len "certifikát"), ktorí majú záujem o vydanie nového certifikátu alebo vydanie následného certifikátu pred alebo po skončení platnosti predchádzajúceho.

Rezervácia je viazaná na vydanie nového certifikátu v sídle spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava.

Vyhradený časový úsek (20 minút) je určený na vydanie jedného certifikátu. Ak potrebujete vydať viac kusov certifikátov, objednajte sa, prosím, na dlhší časový úsek.

O stave prípadne zmenách vo Vašej rezervácii budete informovaní e-mailovou správou. Pripomienka termínu Vám bude zaslaná 1 deň pred plánovaným termínom vydania. Stornovať termín vydania je možné najneskôr 1 deň vopred.

Objednávanie je možné na všetky pracovné dni od pondelka do štvrtka a na čas od 9:00 do 15:00 t. j. posledné vydanie v danom dni začne 14:40.

Objednaní držitelia na prevádzku Disig, a.s. RA1 budú vybavení v našich vyhradených priestoroch nachádzajúcich sa buď v klientskom centre spoločnosti Slovanet – vstup je zboku budovy na Záhradníckej 151 z ulice Líščie Nivy, alebo na 3. poschodí v budove na Záhradníckej 151. Vybavovanie klientov v jednotlivých priestoroch je určované operatívne. Odporúčame Vám, aby ste sa v deň, kedy máte termín na vydanie, telefonicky informovali na našej recepcii, na ktoré pracovisko vydávania sa máte dostaviť.

Pri stretnutí žiadateľ o certifikát predkladá dva doklady totožnosti (OP alebo Pas ako primárny doklad a VP, kartu poistenca, služobný alebo zbrojný preukaz, príp. Pas (za predpokladu, že ho nepredložil ako primárny doklad) ako sekundárny doklad. Odporúčame použiť rovnakú kombináciu dokladov ako pri prvotnom vydávaní, čím sa vydanie stane plynulejšie, keďže si môžeme potrebné osobné údaje zadávané do systému pripraviť vopred.

Ak sa osoba, pre ktorú bude certifikát vydaný nemôže dostaviť osobne, certifikát môže prísť prevziať splnomocnená osoba. V tomto prípade je potrebné od nás vyžiadať vzor plnej moci pre konkrétny typ certifikátu, ktorú je potrebné kompletne vyplniť (na PC nie rukou) a úradne overiť. Overené splnomocnenie je potrebné pred návštevou Vami vybranej RA zaslať na kontrolu na radisig@disig.sk. Po jeho overení Vás budeme kontaktovať s informáciou o ďalšom postupe.

Zákazník/Držiteľ certifikátu je povinný pred podpisom zmluvy o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikáítov oboznámiť sa s platným Cenníkom a s platnými Všeobecnými podmienkami Poskytovateľa.

Po zvolení "Rezervovať" pokračujte výberom typu certifikátu, o ktorého vydanie máte záujem a potom výberom termínu vydania.