QC for electronic seal

Qualified certificate for electronic seal (hereinafter only "QC for seal") means a certificate for an electronic seal, that is issued by a qualified trust service provider and meets the requirements laid down in Annex III of Regulation (EU) No. 910/2014 (eIDAS).

QC for electronic seals shall contain (Annex no. III of the eIDAS Regulation):

 • an indication, at least in a form suitable for automated processing, that the certificate has been issued as a qualified certificate for electronic seal;
 • a set of data unambiguously representing the qualified trust service provider issuing the qualified certificates including at least the Member State in which that provider is established and:
  1. for a legal person: the name and, where applicable, registration number as stated in the official records,
  2. pfor a natural person: the person’s name;
 • at least the name of the creator of the seal and, where applicable, registration number as stated in the official records;
 • electronic seal validation data, which corresponds to the electronic seal creation data;
 • details of the beginning and end of the certificate’s period of validity;
 • the certificate identity code, which must be unique for the qualified trust service provider;
 • the advanced electronic signature or advanced electronic seal of the issuing qualified trust service provider;
 • the location where the certificate supporting the advanced electronic signature or advanced electronic seal is available free of charge;
 • the location of the services that can be used to enquire as to the validity status of the qualified certificate;
 • where the electronic seal creation data related to the electronic seal validation data is located in a qualified electronic seal creation device, an appropriate indication of this, at least in a form suitable for automated processing.

QC for seal - purpose

QC for seal is intended only for the needs of making and verifying advanced electronic seals and qualified electronic seals. If a qualified electronic seal is required, cryptographic keys (public key and private key) must be generated and stored in a Qualified Signature / Seal Creation Device (QSCD) that meets the requirements set out in Annex. II of Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS).

Pri použití kvalifikovanej elektronickej pečate platí domnienka integrity údajov a správnosti pôvodu tých údajov, s ktorými je kvalifikovaná elektronická pečať spojená [Článok 35 (2) nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS)].

Ako získať KC pre pečať?

Pre získanie KC pre pečať je potrebné vykonať tieto kroky:

 • Vopred si dohodnúť termín návštevy - je možné využiť službu rezervácie termínu vydania
 • Osobne navštíviť registračnú autoritu, prípadne splnomocniť na tento úkon inú fyzickú osobu
 • Predložiť potrebné doklady totožnosti
 • Predložiť doplňujúce doklady (napr. výpis z OR SR, ŽR SR, zriaďovacia listina apod.)
 • Pokiaľ nebude vykonaná platba v hotovosti resp. platobnou kartou, predložiť objednávku s fakturačnými údajmi

Cena za vydanie KC pre pečať a balíčkov (QESe Pack), ktoré ho obsahujú.

Identifikácia žiadateľa

KC pre pečať je vydaný pre právnickú osobu, ktorú pri vydávaní certifikátu zastupuje oprávnená fyzická osoba (štatutárny zástupca resp. ním poverená/splnomocnená fyzická osoba). KC pre pečať musí obsahovať ako povinnú položku názov právnickej osoby, tak ako je evidovaný v príslušnom registri právnických osôb a identifikátor právnickej osoby, pokiaľ existuje napr. IČO. Na overenie identity musí zástupca právnickej osoby predložiť dva doklady totožnosti:

 • prvotný doklad: platný identifikačný doklad - národná identifikačná karta resp. cestovný pas
 • sekundárny doklad: cestovný pas (v prípade, že nie je predložený ako prvotný doklad), vodičský preukaz, rodný list, služobný preukaz, zbrojný preukaz, kartu poistenca zdravotnej poisťovne.

Ak sa štatutárny zástupca nechá zastupovať v konaní na registračnej autorite poverenou/splnomocnenou osobou, táto musí predložiť úradne overené poverenie resp. úradne overenú plnú moc na potvrdzujúcu túto skutočnosť. Akceptujeme len overené poverenie resp. overenú plnú moc, ktoré sú vyplnené v nami vytvorenom formulári, ktorý Vám na požiadanie zašleme elektronicky.

Proces vydania certifikátu

Po overení údajov o právnickej osobe, pre ktorú sa vydáva KC pre pečať, overení žiadateľa o KC pre pečať a vygenerovaní žiadosti o KC pre pečať pracovník RA danú žiadosť postúpi na spracovanie do CA. Po vydaní KC pre pečať pracovník RA spolu so žiadateľom podpíšu príslušnú dokumentáciu. KC pre pečať sa ihneď po vydaní importuje do kvalifikovaného zariadenia (QSCD), v ktorom boli generované kryptografické kľúče. Potom pracovník RA odovzdá štatutárovi alebo osobe splnomocnenej štatutárom kvalifikované zariadenie (QSCD) s importovaným KC pre pečať. Proces vydania KC pre pečať trvá cca 20 minút.

Platnosť KC pre pečať

KC pre pečať je vydávaný s platnosťou spravidla 1, 2 resp. 3 roky (365, 730 resp. 1095 dní). Po uplynutí tejto lehoty platnosť KC pre pečať automaticky zaniká a už ho nie je možné použiť na účel, na ktorý bol vydaný. KC pre pečať, ktorému skončila platnosť alebo bol zrušený, nie je možné opätovne obnoviť.

KC pre pečať, kde kryptografické kľúče nie sú generované a uložené v QSCD

Pre vydávanie tohto typu kvalifikovaného certifikátu platia postupy popísané v časti Certifikát pre elektronickú pečať.