Certifikát pre elektronickú pečať

Certifikát pre elektronickú pečať je elektronické osvedčenie, ktoré spája údaje na validáciu elektronickej pečate s právnickou osobou a potvrdzuje jej názov. [Článok 3 (29) Nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS)].

Certifikát (certifikát verejného kľúča) je teda elektronické osvedčenie, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí právnickej osobe, ktorej identita je uvedená v tele certifikátu

Certifikát obsahuje informáciu o verejnom kľúči, informáciu o totožnosti jeho držiteľa (nazývaného subjekt) a elektronický podpis subjektu, ktorý overil obsah certifikátu (nazývaný vydavateľ).

V typickej schéme infraštruktúry verejného kľúča (PKI) je vydavateľom certifikátov certifikačná autorita (CA), zvyčajne spoločnosť, ktorá účtuje zákazníkom poplatky za vydanie certifikátov.

Certifikát je určený na overovanie platnosti elektronickej pečate, ktorá je vyhotovená prostredníctvom súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču.

Súkromný kľúč držiteľa certifikátu je spravidla uložený na disku jeho PC a zodpovedajúci verejný kľúč sa automaticky pri generovaní ukladá do žiadosti.

Ako získať certifikát pre elektronickú pečať?

Certifikát pre elektronickú pečať možno vydať pre:

 • Právnickú osobu
Právnickou osobou môže byť akýkoľvek subjekt, ktorý vie hodnoverne preukázať svoju existenciu výpisom z príslušného registra právnických osôb, zriaďovacou listinou ap. K tomu, aby ste mohli získať certifikát pre elektronickú pečať, musíte vykonať nasledovné:
 • Vygenerovať žiadosť o certifikát na zvolenom PC (návody pozri nižšie)
 • Zaslať vygenerovanú žiadosť vopred na registračnú autoritu na formálnu kontrolu
 • Vopred dohodnúť termín návštevy
 • V dohodnutom termíne navštíviť registračnú autoritu
 • Predložiť potrebné doklady totožnosti
 • Predložiť doplňujúce doklady preukazujúce existenciu právnickej osoby
 • Pokiaľ nebude vykonaná platba v hotovosti, predložiť objednávku s fakturačnými údajmi

Cena za vydanie certifkátu pre pečať.

Identifikácia žiadateľa

Právnická osoba - Certifikát vydaný pre právnickú osobu obsahuje povinné údaje „Názov organizácie (CN), „Organizácia (O)“ a „Štát (C)“. Medzi nepovinné údaje patria položky „Organizačný útvar (OU)“ a „Mesto (L)“ a „e-mail (E-mail)“. Žiadateľ o tento typ certifikátu predkladá:

 • Občan SR - platný občiansky preukaz
 • Občan krajiny EÚ – preukaz totožnosti, t. j. identifikačná karta
 • Občan tretích krajín – povolenie na pobyt na území SR a ďalší doklad s fotografiou potvrdzujúci jeho totožnosť
 • Originál alebo úradne overená kópia výpisu z OR nie staršia ako tri mesiace (k nahliadnutiu), prípadne elektornický výpis z OR (bližšie informácie tu: OR elektronický výpis )
 • Splnomocnenie – predkladá sa v prípade, pokiaľ budúci držiteľ certifikátu nemôže osobne navštíviť pobočku RA a na účel prevzatia certifikátu splnomocní inú osobu. V tomto prípade uprednostňujeme nami vytvorený formulár plnej moci, ktorý Vám na požiadanie zašleme elektronicky. Akceptované je len úradne overené splnomocnenie!

Vytvorenie žiadosti na vydanie certifikátu pre pečať

Certifikát pre elektronickú pečať sa vydáva na základe elektronickej žiadosti, ktorú si žiadateľ vygeneruje spolu s kryptografickými kľúčmi na našej stránke Generovanie žiadosti.

Proces vydania certifikátu pre pečať

Žiadateľ vopred doručí žiadosť na vydanie certifikátu pre elektronickú pečať elektronickou poštou na adresu ním zvolenej registračnej autority (Zoznam RA). V prípade internej RA poskytovateľa zašle žiadosť na adresu radisig@disig.sk. Pracovník RA skontroluje formálnu správnosť žiadosti a dohodne termín návštevy na RA. Počas procesu vydávania certifikátu overí zhodnosť údajov v žiadosti s údajmi v predložených dokladoch. Po overení totožnosti žiadateľa o certifikát pracovník RA danú žiadosť postúpi na spracovanie do CA. Proces vydania certifikátu sa ukončí podpísaním príslušnej dokumentácie a odoslaním elektronickej správy na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom/držiteľom s inštrukciami na inštaláciu vydaného certifikátu. Na žiadosť klienta pracovník RA môže uložiť vydaný certifikát na zariadenie, ktoré si priniesol klient. Proces vydania certifikátu trvá cca 20 minút. Držiteľ certifikátu si vydaný certifikát nainštaluje na tom istom PC (pod tým istým užívateľom), ako bola generovaná žiadosť.