Kvalifikované časové pečiatky

Spoločnosť Disig, a.s., ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, poskytuje kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky v zmysle ustanovení nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka je v zmysle článku 3 (34) nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS) elektronická časová pečiatka, ktorá spĺňa tieto požiadavky:

  • spája dátum a čas s údajmi spôsobom, ktorý v rozumnej miere zamedzuje možnosť nezistiteľnej zmeny údajov;
  • je založená na presnom zdroji času prepojenom s koordinovaným svetovým časom a
  • je podpísaná zdokonaleným elektronickým podpisom alebo zapečatená zdokonalenou elektronickou pečaťou kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb alebo rovnocennou metódou.

Elektronická časová pečiatka sú údaje v elektronickej forme, ktoré viažu iné údaje v elektronickej forme s konkrétnym časom, čím tvoria dôkaz o existencii týchto iných údajov v danom čase;

Všeobecné podmienky poskytovania a používania dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok Disig, ako aj politiky týkajúce sa poskytovanej kvalifikovaných dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok sú k dispozícii v časti Politiky a dokumenty.

Ako si môžete službu objednať?

Službu je možné objednať elektronicky prostredníctvom nášho e-shopu.

Objednanie navýšenia predplateného Balíka TS - pokiaľ máte záujem o navýšenie počtu predplatených časových pečiatok k existujúcemu tokenu, tak táto služba je rovnako dostupná na našom e-shope pod názvom "Navýšenie balíka TS".

Kedy bude služba aktivovaná?

Nákup prostredníctvom e-shopu: Služba je po nákupe cez e-shop aktivovaná okamžite

Nákup prostredníctvom objednávky: Informácie o aktivovaní služby časovej pečiatky obdržíte najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prijatia úhrady.

V prípade, že Vám nepríde do 5 dní odo dňa vykonania úhrady aktivačný mail, kontaktujte obchodné oddelenie na obchod@disig.sk, príp. telefonicky na čísle 02/ 208 50 142 a informujte sa o stave Vašej objednávky.

Pokiaľ dôjde k prekročeniu doby potrebnej na aktivovanie alebo jej zmeny z našej strany, budeme Vás kontaktovať a dohodneme si ďalší postup.

Ak faktúru za zakúpený balík časových pečiatok uhrádzate prevodom na účet z inej banky, k dobe potrebnej na aktiváciu je potrebné pripočítať dni medzibankových platobných operácií (zvyčajne sú to 3 pracovné dni).

V prípade, že objednávku služby budete realizovať priamo v sídle spoločnosti Disig, a.s. a za platbu vykonáte v hotovosti, služba bude aktivovaná ihneď.

Ako dlho je možné služby využívať?

Predplatený balík časových pečiatok je možné využívať maximálne 3 roky od vydania prístupvého tokenu a aktivácie služby.

Ako si môžete overiť stav čerpania časových pečiatok?

Aktuálny stav čerpania časových pečiatok zo zakúpeného TS balíka si môžete zistiť kliknutím na  položku Stav čerpania služby v ľavom menu.

Funkčnosť služby je podmienená prítomnosťou Vášho autorizačného tokenu v úložisku certifikátov používaného prehliadača.

Návody ma inštaláciu autorizačného tokenu pre podporované prehliadače nájdete v ľavom menu ako Nastavenie Windows pre prehliadače Internet Explorer a Google Chrome alebo Nastavenie Mozilla Firefox pre prehliadač Mozila Firefox.