Spoločnosť Disig, a.s. je poskytovateľom oprávneným vydávať kvalifikované certifikáty v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 z 23. júla 2014 (eIDAS)

Vydávame tieto typy kvalifikovaných certifikátov:

  • Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis, ktorým môže fyzická osoba za použitia kvalifikovaného zariadenia vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis s právnou silou vlastnoručného podpisu,
  • Mandátny certifikát ktorým môže fyzická osoba za použitia kvalifikovaného zariadenia vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis s právnou silou vlastnoručného podpisu a zároveň preukazovať oprávnenie konať za alebo v mene inej osoby,
  • Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať, ktorým môže právnická osoba za použitia kvalifikovaného zariadenia vytvárať kvalifikovanú elektronickú pečať,
  • Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webového sídla, ktorý slúži na uistenie, že za daným webovým sídlom stojí skutočný a legitímny subjekt.
  • Kvalifikované certifikáty pre PSD2:
    1. Kvalifikovaný certifikát pre autenfikáciu webového sídla pre PSD2 - slúži na vytvorenie zabezpečenej komunikácie (TLS protokol) medzi bankami a inými poskytovateľmi platobných služieb alebo aj tretími stranami.
    2. Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať pre PSD2 - slúži na potvrdenie autenticity prenášaných dát v rámci zabezpečenej komunikácie a po jej ukončení

Vydávanie a používanie kvalifikovaných certifikátov sa riadi Všeobecnými podmienkami poskytovania a používania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania certifikátov Disig, a.s., ako aj politikami týkajúce sa poskytovaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov, ktoré sú k dispozícii v časti Politiky a dokumenty.

Bližší popis jednotlivých typov kvalifikovaných certifikátov, spôsob ich získania a možnosti ich použitia nájdete po kliknutí na príslušné položky menu vľavo.

*** DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE ***

Na základe metodického usmernenia Národného bezpečnostného úradu sme 15.12.2021 VYKONALI ZRUŠENIE VŠETKÝCH PLATNÝCH KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTOV, vydaných certifikačnou autoritou CA Disig QCA3 a nachádzajúcich sa na čipových kartách Siemens (Atos) verzia CardOS V4.4 – DSDA, keďže platnosť certifikátu tejto čipovej karty, ako kvalifikovaného zariadenie pre elektronický podpis/pečať (QSCD) skončila dňa 15.12.2021.