Kvalifikované certifikáty

Spoločnosť Disig, a.s. je poskytovateľom oprávneným vydávať kvalifikované certifikáty v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 z 23. júla 2014 (eIDAS)

Vydávame tieto typy kvalifikovaných certifikátov:

  • Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis, ktorým môže fyzická osoba za použitia kvalifikovaného zariadenia vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis s právnou silou vlastnoručného podpisu,
  • Mandátny certifikát ktorým môže fyzická osoba za použitia kvalifikovaného zariadenia vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis s právnou silou vlastnoručného podpisu a zároveň preukazovať oprávnenie konať za alebo v mene inej osoby,
  • Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať, ktorým môže právnická osoba za použitia kvalifikovaného zariadenia vytvárať kvalifikovanú elektronickú pečať,
  • Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webového sídla (TLS/SSL certifikát), ktorý slúži na uistenie, že za daným webovým sídlom stojí skutočný a legitímny subjekt.

Kvalifikované certifikáty vydávame s rôznou dobou platnosti, štandardne na dobu 1 až 3 roky. Môžu byť vydané pre kryptografické kľúče uložené v kvalifikovanom ale aj nekvalifikovanom zariadení, v závislosti na potrebách klienta a na tom, či s použitím vydaného kvalifikovaného certifikátu chce vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis/pečať. Spolu s kvalifikovaným certifikátom vieme zákazníkom poskytnúť aj kvalifikované zariadenie v rámci jedného balíčka. Ponúkané možnosti je možné preskúmať v našom Cenníku

Vydávanie a používanie kvalifikovaných certifikátov sa riadi Všeobecnými podmienkami poskytovania a používania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania certifikátov Disig, a.s., ako aj politikami týkajúce sa poskytovaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov, ktoré sú k dispozícii v časti Politiky a dokumenty.

Bližší popis jednotlivých typov kvalifikovaných certifikátov, spôsob ich získania a možnosti ich použitia nájdete po kliknutí na príslušné položky menu vľavo.