Spoločnosť Disig, a.s. je poskytovateľom oprávneným vydávať kvalifikované certifikáty v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 z 23. júla 2014 (eIDAS)

Vydávame tieto typy kvalifikovaných certifikátov:

 • Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis:
  1. s ktorým môže fyzická osoba vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis s právnou silou vlastnoručného podpisu - kryptografické kľúče sú uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronický podpis (QSCD),
  2. s ktorým môže fyzická osoba vytvárať zdokonalený elektronický podpis, ktorého právny účinok a jeho prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť - kryptografické kľúče nie sú uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronický podpis (QSCD),

   

 • Mandátny certifikát, s ktorým môže fyzická osoba vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis s právnou silou vlastnoručného podpisu a zároveň preukazovať oprávnenie konať za alebo v mene inej osoby - kryptografické kľúče sú uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronický podpis (QSCD),
 •  

 • Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať:
  1. s ktorým môže právnická osoba vytvárať kvalifikovanú elektronickú pečať, pričom platí domnienka integrity údajov a správnosti pôvodu tých údajov, s ktorými je kvalifikovaná elektronická pečať spojená - kryptografické kľúče sú uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronickú pečať (QSCD),
  2. s ktorým môže právnická osoba vytvárať zdokonalenú elektronickú pečať, ktorej právny účinok a jej prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť- kryptografické kľúče nie sú uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronický pečať (QSCD),

   

 • Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webového sídla, ktorý slúži na uistenie, že za daným webovým sídlom stojí skutočný a legitímny subjekt.
 • Kvalifikované certifikáty pre PSD2:
  1. Kvalifikovaný certifikát pre autenfikáciu webového sídla pre PSD2 - slúži na vytvorenie zabezpečenej komunikácie (TLS protokol) medzi bankami a inými poskytovateľmi platobných služieb alebo aj tretími stranami.
  2. Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať pre PSD2 - slúži na potvrdenie autenticity prenášaných dát v rámci zabezpečenej komunikácie a po jej ukončení

Vydávanie a používanie kvalifikovaných certifikátov sa riadi Všeobecnými podmienkami poskytovania a používania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania certifikátov Disig, a.s., ako aj politikami týkajúce sa poskytovaných kvalifikovaných dôveryhodných služieb vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov, ktoré sú k dispozícii v časti Politiky a dokumenty.

Bližší popis jednotlivých typov kvalifikovaných certifikátov, spôsob ich získania a možnosti ich použitia nájdete po kliknutí na príslušné položky menu vľavo.

*** DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE ***

Na základe metodického usmernenia Národného bezpečnostného úradu bolo dňa 31. 12. 2022 zrušených 457 045 platných KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTOV vydaných certifikačnou autoritou SVK eID ACA a nachádzajúce sa na elektronických občianskych preukazoch (eID) respektíve elektronických dokladoch o pobyte (eDoPP) vydávaných MV SR typu Atos CardOS V5.0 QES EAC.
Certifikáty boli zrušené z dôvodu, že platnosť certifikátu čipovej karty Atos CardOS V5.0 QES EAC, ako zariadenia pre vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (QSCD), skončila dňa 31. 12. 2022.

Ako náhradu za zrušený certifikát si môžete prostredníctvom aplikácie pre eID vydať na existujúcu eID/eDoPP čipovú kartu nový kvalifikovaný certifikát, ktorý je možné použiť pre uznaný spôsob autorizácie, v zmysle vyhlášky MIRRI č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie, na niektoré vybrané elektronické služby.