Kvalifikované certifikáty pre PSD2

Kvalifikované certifikáty v zmysle PSD2 (ďalej len "KC pre PSD2") sú vydávané pre poskytovateľov platobných služieb a banky pre účely vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES („smernica PSD2") a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

KC pre PSD2 sú vydávané ako:

 • Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webového sídla pre PSD2 (QWAC pre PSD2),
 • Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať pre PSD2 (QSeal pre PSD2).

QWAC pre PSD2 je kvalifikovaný certifikát, ktorý vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb a ktorý spĺňa požiadavky stanovené v prílohe IV nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS) a požiadavky podľa ETSI TS 119 495.

QSeal pre PSD2 je kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať, ktorý vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb a ktorý spĺňa požiadavky stanovené v prílohe III nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS) a požiadavky podľa ETSI TS 119 495.

K vydaniu QWAC pre PSD2 a QSeal pre PSD2 je potrebné vygenerovať samostatnú žiadosť vo formáte PKCS#10. Certifikát nie je vydaný na kryptografické kľúče generované a uložené v QSCD (napr. čipová karta).

QWAC pre PSD2 - použitie

QWAC pre PSD2 slúži na vytvorenie zabezpečenej komunikácie (TLS protokol) medzi bankami a inými poskytovateľmi platobných služieb alebo aj tretími stranami. Obsahuje špecifické údaje, ktorými sa držiteľ certifikátu identifikuje a preukazuje svoje oprávnenia pridelené určeným národným orgánom (v SR je to Národná banka Slovenska).

QSeal pre PSD2 - použitie

QSeal pre PSD2 slúži na potvrdenie autenticity prenášaných dát v rámci zabezpečenej komunikácie a po jej ukončení. Zároveň sa vyhotovením kvalifikovanej pečate preukazuje integrita prenášaných dát.

Ako získať KC pre PSD2?

Pre získanie QWAC a QSeal pre PSD2 je potrebné vykonať tieto kroky:

 • Pripraviť si žiadosť na vydanie certifikátu vo formáte PKCS#10 a zaslať ju na kontrolu
 • Vopred si dohodnúť termín návštevy
 • Osobne navštíviť registračnú autoritu, prípadne splnomocniť na tento úkon inú fyzickú osobu
 • Predložiť potrebné doklady totožnosti
 • Predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z OR nie staršiu ako tri mesiace (k nahliadnutiu), prípadne elektronický výpis z OR SR (bližšie informácie tu: OR elektronický výpis )
 • Predložiť doplňujúce doklady
 • Pokiaľ nebude vykonaná platba v hotovosti resp. platobnou kartou, predložiť objednávku s fakturačnými údajmi

Cena za vydanie KC pre PSD2

Identifikácia formálneho držiteľa

Formálnym držiteľom certifikátu QWAC a QSeal pre PSD2 je vždy konkrétna fyzická osoba. Najčastejšie je to štatutár spoločnosti alebo ním poverený pracovník. Na overenie identity musí žiadateľ predložiť dva doklady totožnosti:

 • prvotný doklad: platný identifikačný doklad - národná identifikačná karta resp. cestovný pas
 • sekundárny doklad: cestovný pas (v prípade, že nie je predložený ako prvotný doklad), vodičský preukaz, rodný list, služobný preukaz, zbrojný preukaz, kartu poistenca zdravotnej poisťovne.

Ak sa formálny držiteľ nechá zastupovať v konaní na registračnej autorite splnomocnenou osobou, táto musí predložiť úradne overenú plnú moc potvrdzujúcu túto skutočnosť. V tomto prípade uprednostňujeme nami vytvorený formulár plnej moci, ktorý Vám na požiadanie zašleme elektronicky.

Proces vydania KC pre PSD2

Po overení totožnosti žiadateľa o KC pre PSD2 a overení úplnosti a správnosti žiadosti o KC pre PSD2 pracovník RA danú žiadosť postúpi na spracovanie do CA. Po vydaní certifikátu pracovník RA spolu s formálnym žiadateľom podpíšu príslušnú dokumentáciu. KC pre PSD2 sa po vydaní odovzdá formálnemu držiteľovi, prípadne sa po dohodne zašle na dohodnutú e-mailovú adresu. Proces vydania trvá cca 20 minút.

Platnosť KC pre PSD2

QWAC pre PSD2 je vydávaný s platnosťou spravidla 395 dní. QSeal pre PSD2 je vydávaný s platnosťou spravidla 730 dní Po uplynutí tejto lehoty platnosť KC pre PSD2 automaticky zaniká a certifikát už nemožno použiť na účel, na ktorý bol vydaný. KC pre PSD2, ktorému skončila platnosť alebo bol zrušený, nie je možné opätovne obnoviť. Držiteľovi certifikátu bude 30 dní pred ukončením platnosti KC pre PSD2 automaticky odoslaný notifikačný email s inštrukciami ako postupovať pri obnove certifikátu.