KC pre autentifikáciu webového sídla

Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webového sídla (ďalej len "KC pre webové sídlo") je osvedčenie, ktoré umožňuje autentifikáciu webového sídla a spája toto webové sídlo s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej bol certifikát vydaný, a ktoré spĺňa požiadavky stanovené v prílohe IV nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS). KC pre webové sídlo vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb.

KC pre webové sídlo musí v zmysle prílohy č. IV nariadenia eIDAS obsahovať:

 • označenie, prinajmenšom vo forme vhodnej na automatizované spracovanie, že certifikát sa vydáva ako kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webových sídiel;
 • súbor údajov jednoznačne reprezentujúcich kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb, ktorý vydáva kvalifikované certifikáty, zahŕňajúci aspoň členský štát, v ktorom je tento poskytovateľ usadený, a
  1. v prípade právnickej osoby: názov a prípadné registračné číslo, ako sa uvádza v úradných záznamoch,
  2. v prípade fyzickej osoby: meno osoby;
 • v prípade fyzických osôb: aspoň meno osoby, ktorej sa certifikát vydal, alebo jej pseudonym. Ak sa používa pseudonym, táto skutočnosť sa musí jednoznačne uviesť;
 • v prípade právnických osôb: aspoň názov právnickej osoby, ktorej sa certifikát vydáva, a prípadne registračné číslo tak, ako sa uvádza v úradných záznamoch;
 • prvky adresy, prinajmenšom vrátane mesta a štátu, fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej sa certifikát vydáva, a prípadne tak, ako sa uvádza v úradných záznamoch;
 • názvy domén prevádzkovaných fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej sa certifikát vydáva;
 • údaje o začiatku a konci obdobia platnosti certifikátu;
 • identifikačný kód certifikátu, ktorý musí byť jedinečný pre kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb;
 • zdokonalený elektronický podpis alebo zdokonalenú elektronickú pečať vydávajúceho kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb;
 • lokalitu, na ktorej je certifikát pre zdokonalený elektronický podpis alebo zdokonalenú elektronickú pečať podľa prechádzajúceho bodu dostupný bezplatne;
 • lokalitu služieb súvisiacich so štatútom platnosti certifikátov, ktoré sa môžu využiť na zistenie štatútu platnosti kvalifikovaného certifikátu.

KC pre webové sídlo - použitie

KC pre webové sídlo je určený pre nášvtevníkov webového sídla, aby sa uistili, že za daným webovým sídlom stojí skutočný a legitímny subjekt.

Ako získať KC pre webové sídlo?

Pre získanie KC pre webové sídlo je potrebné vykonať tieto kroky:

 • Pripraviť si žiadosť na vydanie certifikátu vo formáte PKCS#10
 • Vopred si dohodnúť termín návštevy
 • Osobne navštíviť registračnú autoritu, prípadne splnomocniť na tento úkon inú fyzickú osobu
 • Predložiť potrebné doklady totožnosti
 • Predložiť doplňujúce doklady
 • Pokiaľ nebude vykonaná platba v hotovosti resp. platobnou kartou, predložiť objednávku s fakturačnými údajmi

Cena za vydanie KC pre webové sídlo.

Identifikácia žiadateľa

KC pre webové sídlo je vždy vydaný pre konkrétnu právnickú resp. fyzickú osobu. Certifikát musí obsahovať ako povinnú položku názov právnickej osoby resp. meno a priezvisko držiteľa. V prípade právnickej osoby je certifikát vydávaný štatutárnemu zástupcovi ako formálnemu držiteľovi, prípadne ním poverenej/splnomocnenej osobe. Na overenie identity musí formálny držiteľ predložiť dva doklady totožnosti:

 • prvotný doklad: platný identifikačný doklad - národná identifikačná karta resp. cestovný pas
 • sekundárny doklad: cestovný pas (v prípade, že nie je predložený ako prvotný doklad), vodičský preukaz, rodný list, služobný preukaz, zbrojný preukaz, kartu poistenca zdravotnej poisťovne.

Proces vydania KC pre webové sídlo

Po overení totožnosti žiadateľa o KC pre webové sídlo a overení úplnosti a správnosti žiadosti o KC pre webové sídlo pracovník RA danú žiadosť postúpi na spracovanie do CA. Po vydaní certifikátu pracovník RA spolu so žiadateľom podpíšu príslušnú dokumentáciu. KC pre webové sídlo sa po vydaní odovzdá formálnemu držiteľovi, prípadne sa po dohodne zašle na dohodnutú e-mailovú adresu. Proces vydania KC pre podpis trvá cca 20 minút.

Platnosť KC pre webové sídlo

KC pre webové sídlo je vydávaný s platnosťou spravidla 1 resp. 2 roky (365 resp. 730 dní). Po uplynutí tejto lehoty platnosť KC pre webové sídlo automaticky skončí. KC pre webové sídlo, ktorému skončila platnosť alebo bol zrušený, nie je možné opätovne obnoviť.