Mandátny certifikát

Mandátny certifikát je, v zmysle §8 ods. 1 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe, ktorá:

  • je oprávnená zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene
  • vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu20
  • vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu21

Fyzická osoba, ktorej je vydaný takýto typ certifikátu, sa označuje ako mandatár.

Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, ktorému kvalifikovaný štatút udelil orgán dohľadu t. j . Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), vydá mandátny certifikát mandatárovi, ktorý preukáže oprávnenie podľa §8 ods. 2 zákona 272/2016 Z. z. zákon o dôveryhodných službách, spôsobom uvedeným pre dané oprávnenie v  zozname oprávnení vedenom NBÚ.

Mandátny certifikát nesmie obsahovať pseudonym.

Mandátny certifikát - použitie

Mandátny certifikát sa použije v prípade, že je legislatívne vyžadované, aby autorizácia v mene orgánu verejnej moci bola vykonaná konkrétnou osobou alebo osobou v konkrétnom postavení. Rovnako sa mandátny certifikát môže použiť na účely elektronickej komunikácie v prípade potreby preukázania oprávnenosti konania za danú osobu alebo v jej mene.
V zmysle §8 ods. 1 zákona č. 272/2016 Z. z. zákona o dôveryhodných službách je mandátny certifikát kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis [článok 3 (15) nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS)] a kryptografické kľúče (verejný kľúč a súkromný kľúč) musia byť generované a uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronický podpis (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device), ktoré spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. II nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS).
Podpis vytvorený s využitím mandátneho certifikátu má právny účinok rovnocenný s vlastnoručným podpisom [Článok 25 (2) nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS)] konajúcej fyzickej osoby.

Ako získať mandátny certifikát?

Postup získania mandátneho certifikátu je rovnaký ako v prípade získania kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis s tým, že v prípade mandátneho certifikátu musí žiadateľ hodnoverným spôsobom, v súlade s platnou legislatívou, preukázať nárok na oprávnenie, pre ktoré žiada vydať mandátny certifikát.

Cena za vydanie mandátneho certifikátu a balíčkov, ktoré ho obsahujú.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

21) Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.