KC pre elektronickú pečať

Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať (ďalej len "KC pre pečať") je v zmysle článku 30 nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS) certifikát pre elektronickú pečať, ktorý vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb a ktorý spĺňa požiadavky stanovené v prílohe III nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

KC pre pečať musí v zmysle Prílohy č. III nariadenia eIDAS obsahovať:

 • označenie, prinajmenšom vo forme vhodnej na automatizované spracovanie, že certifikát sa vydal ako kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať;
 • súbor údajov jednoznačne reprezentujúcich kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb, ktorý vydáva kvalifikované certifikáty, zahŕňajúci aspoň členský štát, v ktorom je tento poskytovateľ usadený, a
  1. v prípade právnickej osoby: názov a prípadné registračné číslo, ako sa uvádza v úradných záznamoch,
  2. v prípade fyzickej osoby: meno osoby;
 • aspoň meno vyhotoviteľa pečate a prípadné registračné číslo, ako sa uvádza v úradných záznamoch;
 • údaje na validáciu elektronickej pečate, ktoré zodpovedajú údajom na vyhotovenie elektronickej pečate;
 • údaje o začiatku a konci obdobia platnosti certifikátu;
 • identifikačný kód certifikátu, ktorý musí byť jedinečný pre kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb;
 • zdokonalený elektronický podpis alebo zdokonalenú elektronickú pečať vydávajúceho kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb;
 • lokalitu, na ktorej je certifikát pre zdokonalený elektronický podpis alebo zdokonalenú elektronickú pečať podľa písmena g) dostupný bezplatne;
 • lokalitu služieb, ktoré možno využiť na zistenie štatútu platnosti kvalifikovaného certifikátu;
 • ak sa údaje na vyhotovenie elektronickej pečate súvisiace s údajmi na validáciu elektronickej pečate nachádzajú v kvalifikovanom zariadení na vyhotovenie elektronickej pečate, primerané uvedenie tejto skutočnosti, prinajmenšom vo forme vhodnej na automatizované spracovanie.

KC pre pečať - použitie

KC pre pečať je určený len pre potreby vyhotovovania a overovania zdokonalených elektronických pečatí a kvalifikovaných elektronických pečatí.
Ak je potrebné vyhotoviť kvalifikovanú elektronickú pečať, musia byť kryptografické kľúče (verejný kľúč a súkromný kľúč) generované a uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronickú pečať (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device), ktoré spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. II nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

Pri použití kvalifikovanej elektronickej pečate platí domnienka integrity údajov a správnosti pôvodu tých údajov, s ktorými je kvalifikovaná elektronická pečať spojená [Článok 35 (2) nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS)].

V prípade, keď je na autorizáciu elektronického dokumentu postačujúca zdokonalený elektronická pečať založená na kvalifikovanom certifikáte, tak kryptografické kľúče môžu byť uložené aj mimo QSCD napr. v počítači resp. mobilnom zariadení. Právny účinok a prípustnosť zdokonalenej elektronickej pečate ako dôkazu pri súdnom konaní nie je možné odmietnuť len z dôvodu, že má elektronickú formu alebo že nespĺňa požiadavky pre kvalifikované elektronické pečate [Článok 35 (1) nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS)].

Ako získať KC pre pečať?

Pre získanie KC pre pečať, kde výsledkom použitia má byť kvalifikovaná elektronická pečať, je potrebné vykonať tieto kroky:

 • Vopred si dohodnúť termín návštevy - je možné využiť službu rezervácie termínu vydania
 • Osobne navštíviť registračnú autoritu, prípadne splnomocniť na tento úkon inú fyzickú osobu
 • Predložiť potrebné doklady totožnosti
 • Predložiť doplňujúce doklady (napr. výpis z OR SR, ŽR SR, zriaďovacia listina apod.)
 • Pokiaľ nebude vykonaná platba v hotovosti resp. platobnou kartou, predložiť objednávku s fakturačnými údajmi

Cena za vydanie KC pre pečať a balíčkov (QESe Pack), ktoré ho obsahujú.

Pre získanie KC pre pečať, kde výsledkom použitia má byť zdokonalená elektronická pečať, je potrebné vykonať tieto kroky:

 • Vygenerovať žiadosť o certifikát na Vašom PC (návody pozri nižšie)
 • Zaslať vygenerovanú žiadosť vopred na registračnú autoritu na formálnu kontrolu
 • Vopred si dohodnúť termín návštevy - je možné využiť službu rezervácie termínu vydania
 • Osobne navštíviť registračnú autoritu, prípadne splnomocniť na tento úkon inú fyzickú osobu
 • Predložiť potrebné doklady totožnosti
 • Predložiť doplňujúce doklady
 • Pokiaľ nebude vykonaná platba v hotovosti resp. platobnou kartou, predložiť objednávku s fakturačnými údajmi

Cena za vydanie KC pre pečať.

Certifikát pre elektronickú pečať sa vydáva na základe elektronickej žiadosti, ktorú si žiadateľ vygeneruje spolu s kryptografickými kľúčmi na našej stránke Generovanie žiadosti.

Identifikácia žiadateľa

KC pre pečať je vydaný pre právnickú osobu, ktorú pri vydávaní certifikátu zastupuje oprávnená fyzická osoba (štatutárny zástupca resp. ním poverená/splnomocnená fyzická osoba). KC pre pečať musí obsahovať ako povinnú položku názov právnickej osoby, tak ako je evidovaný v príslušnom registri právnických osôb a identifikátor právnickej osoby, pokiaľ existuje napr. IČO. Na overenie identity musí zástupca právnickej osoby predložiť dva doklady totožnosti:

 • prvotný doklad: platný identifikačný doklad - národná identifikačná karta resp. cestovný pas
 • sekundárny doklad: cestovný pas (v prípade, že nie je predložený ako prvotný doklad), vodičský preukaz, rodný list, služobný preukaz, zbrojný preukaz, kartu poistenca zdravotnej poisťovne.

Ak sa štatutárny zástupca nechá zastupovať v konaní na registračnej autorite poverenou/splnomocnenou osobou, táto musí predložiť úradne overené poverenie resp. úradne overenú plnú moc na potvrdzujúcu túto skutočnosť. Akceptujeme len overené poverenie resp. overenú plnú moc, ktoré sú vyplnené v nami vytvorenom formulári, ktorý Vám na požiadanie zašleme elektronicky.

Proces vydania KC pre pečať - kľúče sú v QSCD

Po overení údajov o právnickej osobe, pre ktorú sa vydáva KC pre pečať, overení žiadateľa o KC pre pečať a vygenerovaní žiadosti o KC pre pečať pracovník RA danú žiadosť postúpi na spracovanie do CA. Po vydaní KC pre pečať pracovník RA spolu so žiadateľom podpíšu príslušnú dokumentáciu. KC pre pečať sa ihneď po vydaní importuje do kvalifikovaného zariadenia (QSCD), v ktorom boli generované kryptografické kľúče. Potom pracovník RA odovzdá štatutárovi alebo osobe splnomocnenej štatutárom kvalifikované zariadenie (QSCD) s importovaným KC pre pečať. Proces vydania KC pre pečať trvá cca 20 minút.

Proces vydania KC pre pečať - kľúče nie sú v QSCD

Žiadateľ vopred doručí žiadosť na vydanie certifikátu pre elektronickú pečať elektronickou poštou na adresu ním zvolenej registračnej autority (Zoznam RA). V prípade internej RA poskytovateľa zašle žiadosť na adresu radisig@disig.sk. Pracovník RA skontroluje formálnu správnosť žiadosti a dohodne termín návštevy na RA. Počas procesu vydávania certifikátu overí zhodnosť údajov v žiadosti s údajmi v predložených dokladoch. Po overení totožnosti žiadateľa o certifikát pracovník RA danú žiadosť postúpi na spracovanie do CA. Proces vydania certifikátu sa ukončí podpísaním príslušnej dokumentácie a odoslaním elektronickej správy na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom/držiteľom s inštrukciami na inštaláciu vydaného certifikátu. Na žiadosť klienta pracovník RA môže uložiť vydaný certifikát na zariadenie, ktoré si priniesol klient. Proces vydania certifikátu trvá cca 20 minút. Držiteľ certifikátu si vydaný certifikát nainštaluje na tom istom PC (pod tým istým užívateľom), ako bola generovaná žiadosť.

Platnosť KC pre pečať

KC pre pečať je vydávaný s platnosťou spravidla 1, 2 resp. 3 roky (365, 730 resp. 1095 dní). Po uplynutí tejto lehoty platnosť KC pre pečať automaticky zaniká a už ho nie je možné použiť na účel, na ktorý bol vydaný. KC pre pečať, ktorému skončila platnosť alebo bol zrušený, nie je možné opätovne obnoviť.